Karem A. Sakallah
Karem A. Sakallah
location 4603 CSE Building
2260 Hayward Ave.
Ann Arbor, MI, 48109
phone 734-936-1350 (phone)
734-763-4617 (fax)
email karem@umich.edu
assistant Assistant: Melissa Vaquera
phone 734-936-2495
phone mvaque@umich.edu